Skorzystaj z naszej OFERTY TYGODNIA! Piękna biżuteria w niezwykle okazyjnej cenie.
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.srebrnystyl.pl
 
 
 
I Postanowienia ogólne
 
Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw,  regulujących ten obowiązek.
Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.srebrnystyl.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz inne loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.srebrnystyl.pl  są zabronione, chyba że uprzednio uzyskano zgodę właściciela na użytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela sklepu.
Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Srebrnystyl.pl dostępnego pod adresem internetowym: www.srebrnystyl.pl jest HERBA-VET Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Januszkowice, przy ulicy Rzemieślniczej 5b, 55-095 Mirków, opisaną numerem NIP: 8961581918 oraz REGON: 381571380 wpisaną do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000753168.
Przedmiotem działalności sklepu internetowego Srebrnystyl.pl dostępnego pod adresem www.srebrnystyl.pl  jest sprzedaż detaliczna biżuterii z oferty standardowej sklepu i tworzonej na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta, składane za pośrednictwem sieci Internet.
Wszystkie produkty, które oferowane są w sklepie Srebrnystyl.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).
W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.srebrnystyl.pl  sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także  tryb postępowania reklamacyjnego.
Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie  go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym: http://srebrnystyl.pl/_cms/view/-7/regulamin-zakupow.html . Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony internetowej: www.get.adobe.com/reader/.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 
II Definicje użyte w regulaminie
REGULAMIN – niniejszy regulamin
SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.srebrnystyl.pl
SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA–  jest HERBA-VET Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Januszkowice, przy ulicy Rzemieślniczej 5b, 55-095 Mirków, opisaną numerem NIP: 8961581918 oraz REGON: 381571380 wpisaną do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000753168.
KLIENT, USŁUGOBIORCA – każdy podmiot nabywający produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.srebrnystyl.pl
ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówień znajdującego się w sklepie internetowym Srebrnystyl.pl poprzez e-mail, telefon,  propozycja zawarcia umowy sprzedaży
UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym Srebrnystyl.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym Srebrnystyl.pl
UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego, poprzez e-mail lub telefonicznie
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej: www.srebrnystyl.pl
NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do subskrybentów informacji handlowych własnych produktów sklepu www.srebrnystyl.pl
TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego   Srebrnystyl.pl
KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego Srebrnystyl.pl, poprzez e-mail lub telefonicznie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
ADMINISTRATOR DANYCH - HERBA-VET Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Januszkowice, przy ulicy Rzemieślniczej 5b, 55-095 Mirków, opisaną numerem NIP: 8961581918 oraz REGON: 381571380 wpisaną do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000753168.
 
III Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych
Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.srebrnystyl.pl  następujące usługi elektroniczne:
 • założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,
 • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
 • Newsletter – będący darmową usługą, świadczoną na zasadach ujętych poniżej a określonych jako Warunki Usługi Newsletter.
Świadczenie usług elektronicznych określonych w pkt 1 przez usługodawcę jest całkowicie bezpłatne.
Umowa na świadczenie usługi elektronicznej określonej w pkt 1 a jest możliwe po wypełnieniu przez Klienta, formularza z wymaganymi danymi rejestracyjnymi, w skład których wchodzą następujące dane: Adres E-mail, Hasło, Powtórz Hasło, Kraj, Imię, Nazwisko, Numer telefonu Kontaktowego, Miasto, Kod pocztowy, Ulica, Numer domu/lokalu oraz opcjonalnie: Dostawa do Firmy, Numer GG.  W tym miejscu można również zaznaczyć opcję z otrzymywaniem Faktur oraz prenumeratę Newslettera.
Umowa określona w pkt 3 zawierana jest na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie umowy o której mowa w przedmiotowym punkcie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn, poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub przesłania stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@srebrnystyl.pl
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, określona w pkt 1 b zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.
Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym są: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome  w wersji 8 lub nowszej. Zalecana  rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usługi elektronicznej w postaci założenia i prowadzenia konta Użytkownika zawartą na czas nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania przyczyn poprzez usunięcie konta Użytkownika lub przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@srebrnystyl.pl  z prośbą o usunięcie konta Użytkownika.
Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego www.srebrnystyl.pl polegającego na założeniu i prowadzeniu konta oraz możliwości składania zamówień przez formularz zamówień poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@srebrnystyl.pl  lub telefonicznie pod numerem 602 620 978 . Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
Usługodawca może wypowiedzieć  umowę o świadczenie usługi elektronicznej określonej w pkt 1, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania takich działań z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony określonej w pkt 4 przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
Usługodawca świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem, i każdorazowo stara się wychodzić naprzeciw oczekiwań Klientów. Klienta prosi się, w ramach możliwości, o kontakt z Usługodawcą w przypadku błędów w działaniu świadczonych usług lub sytuacji, gdy bezpieczeństwo Klienta zostanie naruszone z jakichkolwiek przyczyn. Usługodawca w takim przypadku niezwłocznie podejmie czynności mające na celu ustalenie przyczyn stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa Klienta i podejmie kroki mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.
 
Warunki Usługi Newsletter
 
Określony w pkt 1c działu III Warunków o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Newsletter to usługa, na którą Klient może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka przy rejestracji, lub dokonując zgłoszenia bezpośrednio przez stronę internetową sklepu www.srebrnystyl.pl podając w okienku adres e-mail.
Usługa świadczenia Newslettera polega na okresowym wysyłaniu do Klienta wiadomości o charakterze reklamowym na wskazany przez Klienta adres e-mail.
Umowa o świadczenie usługi Newslettera jest zawarta na czas nieokreślony.
Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera poprzez  wysłanie wiadomości na adres e-mail sklepu sklep@srebrnystyl.pl lub kliknięcie w aktywny link znajdujący się u dołu każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter.
Umowa o świadczenie usług Newslettera jest usługą nieodpłatną.
Wypowiedzenie umowy nastąpi ze skutkiem natychmiastowym i niezwłocznie Klient zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną o wykreśleniu jego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera.
Wszelkie uwagi, reklamacje i zażalenia dotyczące świadczonej przez Sklep usługi należy kierować pod adres e-mail, ujęty w pkt. 4.
Newsletter nie dostarcza informacji o charakterze bezprawnym, nie narusza niczyjej godności, swobody, bezpieczeństwa.
Newsletter nie dostarcza i nie przekazuje treści zabronionych przepisami prawa.
Sklep nie świadczy nie zamówionej usługi, co oznacza że w przypadku otrzymania Newslettera od Sklepu, adres e-mail Klienta został podany do bazy subskrybentów.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących świadczonej usługi, każdorazowo prosi się Klienta o kontakt ze sklepem pod adresem e-mail: sklep@srebrnystyl.pl .
 
IV Rejestracja w sklepie
Sklep na swojej stronie www.srebrnystyl.pl  umożliwia dokonywanie rejestracji Użytkownika.
Rejestracja w sklepie internetowym Srebrnystyl.pl jest dobrowolna i bezpłatna, jednakże jest wymogiem koniecznym dla dokonywania zakupów w sklepie www.srebrnystyl.pl
W celu dokonania pomyślnej rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane, wymagane polami rejestracji jako obowiązkowe.
Dane, określone w pkt 3 wymagane jako obowiązkowe wskazane są poniżej:
 • Adres E-mail
 • Hasło
 • Powtórz hasło
 • Kraj
 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer telefonu kontaktowego
 • Miasto
 • Kod pocztowy
 • Ulica
 • Numer domu/lokal
Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymienionymi powyżej danymi osobowymi, istnieje możliwość zaznaczenia możliwości otrzymania faktury. W tym celu Klienta prosi się o zaznaczenie odpowiedniego pola: Proszę o załączenie faktury VAT, a następnie wypełnienie pola PESEL/NIP.
Po wypełnieniu pól formularza danymi oznaczonymi jako obowiązkowe, zostanie utworzone Konto Użytkownika.
W czasie dokonywania rejestracji Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie na wskazany przez niego adres e-mail Newslettera.
Szczegółowe informacje dotyczące zawieranej umowy na otrzymywanie Newslettera zawarte są w dziale III Regulaminu,
Wyrażenie zgody wskazane w pkt 7 nie jest wymagane do dokonania prawidłowej rejestracji. Brak zgody na otrzymywanie Newslettera nie ma wpływu na realizację zamówienia.
W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.
Szczegóły dotyczące procesu zamówienia, opisane są szczegółowo w dziale V Zamówienia. Sklep zaleca zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi we wspomnianym punkcie, ponieważ znajomość procesu zamówienia może wpłynąć korzystnie na sprawność i przebieg procesu zamówienia towaru przez Klienta.
Klient może każdorazowo kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez adres e-mail sklep@srebrnystyl.pl w sytuacji, gdy pojawiłyby się u niego jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji czy zamówienia.
Każdy Klient sklepu SREBRNYSTYL.PL może w dowolnym czasie usunąć własne konto. W tym celu wystarczy zalogować się do swojego profilu w serwisie www.srebrnystyl.pl, a po zalogowaniu wejść w zakładkę "usuń konto". Można również dokonać tego wysyłając e-mail do administratora serwisu www.srebrnystyl.pl z prośbą o usunięcie konta na adres sklep@srebrnystyl.pl. Konto zostanie wówczas niezwłocznie usuniete.
 
V Dane osobowe
Dane osobowe podawane przez Klientów w sklepie internetowym SREBRNYSTYL.PL, w procesie rejestracji konta, w procesie korzystania ze sklepu internetowego SREBRNYSTYL.PL, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym, przetwarzane są przez właściciela sklepu firmę HERBA-VET Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Januszkowice, przy ulicy Rzemieślniczej 5b, 55-095 Mirków, opisaną numerem NIP: 8961581918 oraz REGON: 381571380 wpisaną do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000753168.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez SREBRNYSTYL.PL, które wymagają podania danych osobowych. Administrator przetwarza jedynie te dane osobowe Klienta, które są niezbędne w celu świadczenia umów drogą elektroniczną, w tym umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym SREBRNYSTYL.PL, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również do swiadczenia usługi newsletter.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu SREBRNYSTYL.PL w zakładce Polityka Prywatności.
 
 
VI Zamówienia
 
 
Zamówienia w Sklepie internetowym www.srebrnystyl.pl  mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wskazane poniżej formy składania zamówień:
 • poprzez stronę www.srebrnystyl.pl i dodanie przedmiotów do koszyka
 • poprzez e-mail – sklep@srebrnystyl.pl
 • poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w sklepie internetowym
Możliwe jest również składanie zamówień oraz kierowanie zapytań w sprawie zamówienia telefonicznie w godzinach pracy sklepu 9-17:
 • na numer 692578460
 
Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy sklepu, tj. 9:00 – 17:00
Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski jak i zagraniczną. Szczegóły dotyczące wysyłek zagranicznych znajdują się w dziale VII Realizacja Dostawy.
Ceny podane na stronie sklepu www.srebrnystyl.pl  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Sklep wystawia paragon lub na życzenie Klienta Fakturę VAT, na wszystkie sprzedawane towary.
Określone w pkt 5 dokumenty sprzedaży są wysyłane wraz z towarem do Klienta.
Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
Wszystkie oferowane w sklepie produkty są fabrycznie nowe oraz mogą być objęte gwarancją producenta.
Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.
„Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto, lub dokonując jednoczesnej rejestracji przy składanym zamówieniu.
Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Klientowi ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „złóż zamówienie”.  Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez sklep  e-mailowo złożonego zamówienia.
Klient może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.
Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
Każdorazowo po złożonym zamówieniu Klient jest powiadamiany o terminie realizacji zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych na biżuterię autorską oraz do 3 dni roboczych na pozostałą biżuterię. W sytuacji, gdy towar zamówiony nie będzie mógł być dostarczony zgodnie z przewidzianym terminem, zastosowanie mają odpowiednio przepisy ujęte w dziale VII Realizacja Dostawy.  
Pkt 17 nie dotyczy zamówień indywidualnych oraz wzorów, przy których widnieje szczegółowa informacja na temat czasu realizacji lub które podlegają modyfikacji (personalizacji) na zamówienie Klienta. W przypadku zamówień indywidualnych Klienta czas realizacji zamówienia wynosi standardowo 21 dni roboczych, chyba że został ustalony indywidualnie z Klientem inny termin. Gdy na zamówienie indywidualne wykonywanych jest więcej niż jeden wzór, czas ten może się dodatkowo wydłużyć. W przypadku indywidualnej modyfikacji lub personalizacji wzoru na życzenie Klienta termin ten wynosi do 14 dni roboczych, chyba że został ustalony z Klientem inny termin.
Zamówienia mogą być składane ze standardowej oferty sklepu, przedstawionej na stronie http://srebrnystyl.pl/_cms/view/8/oferta-standardowa-sklepu.html oraz dokonywane na specjalne zamówienie Klienta, zgodnie z określonymi przez niego parametrami. Jednocześnie informujemy, że dokonywanie zamówień spoza standardowej oferty sklepu jest tożsame z punktem 5c regulaminu w dziale X Zwroty, skutkiem czego odstąpienie od umowy w tym przedmiocie zostaje wyłączone. Nie wyłącza, nie ogranicza ani nie wyklucza  to jednak praw Klienta do reklamowania produktu z tytułu stwierdzonej niezgodności towaru z umową, o którym mowa w dziale VIII Postępowanie Reklamacyjne.
Zamówienia realizowane z działu biżuterii autorskiej wykonywane są własnoręcznie. Niektóre tworzywa są tworzywami naturalnymi, stąd obiektywnie niemożliwym mogłoby się okazać uzyskanie elementu będącego dokładnym odwzorowaniem modelu, prezentowanego na stronie sklepu. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosi się Klienta o kontakt ze sklepem.
Zamówienia realizowane za pobraniem wysyłane są niezwłocznie po skompletowaniu, zaś zamówienia opłacane przelewem po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu. Opcjonalnie sklep umożliwia realizację zamówienia po przesłaniu przez Klienta na adres sklepu potwierdzenia dokonania przelewu.
Produkty dostępne w sklepie podlegają aktualizacji w przedmiocie ich dostępności.
W przypadku zamówień z płatnością przelewem, w sytuacji braku wpłaty w okresie 7 dni od złożenia zamówienia, po jednokrotnym i bezskutecznym wezwaniu do zapłaty za zamówiony towar, Sklep anuluje złożone zamówienie.
 
VI Sposób płatności
Wszystkie ceny widniejące w Sklepie www.srebrnystyl.pl  są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.
Na życzenie Klienta sklep wystawia Fakturę VAT lub paragon, w zależności od wskazania, określonego szczegółowo w dziale V Zamówienia, pkt 5.
Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 • za pośrednictwem szybkich płatności PayU
 • za pośrednictwem przelewów PayPal (płatność obciążona kosztami manipulacyjnymi: 2,90% od wartości zamówienia + stała prowizja 0,80 zł)
 • w postaci przedpłaty na konto - Santander Bank Polska S.A. 83 1090 1522 0000 0001 3759 0058, właściciel HERBA-VET Sp. z o.o., Januszkowice, ul. Rzemieślnicza 5b, 55-095 Mirków.
 • za pobraniem
Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia (jeżeli występują). Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. Szczegóły dotyczące dostaw uregulowane są w dziale VII Realizacja dostawy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
W przypadku zamówienia na kwotę min. 150 zł brutto na jeden adres, Sklep pokrywa koszty przesyłki do Klienta Pocztą Polską lub do paczkomatu Inpost. Darmowa wysyłka kurierem jest możliwa w przypadku dokonania zamówienia na kwotę min.300 zł brutto. W innych przypadkach koszta dostawy, zgodnie z obowiązującym cennikiem pokrywa kupujący.
Wysyłka "za pobraniem" nie jest możliwa w przypadku biżuterii wykonywanej lub modyfikowanej (personalizowanej) na indywidualne zamówienie Klienta.
 
VII Realizacja dostawy
Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą:
 • Dostawy do paczkomatu - jest to obecnie rekomendowana i zarazem najszybsza forma wysyłki (koszt 11.80 zł)
 • firmy kurierskiej DPD lub DHL - koszt 16,50 zł
 • lub poprzez Pocztę Polską, w następujących opcjach:
 • PACZKA POCZTOWA PRIORYTETOWA - koszt 16 zł
 • PACZKA POCZTOWA EKONOMICZNA - koszt 15 zł
 • PACZKA ODBIÓR W PUNKCIE - 12,50 zł
 • za pobraniem - firma kurierska DHL, koszt 25 zł
Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu, w zależności od wybranego przez siebie sposobu, chyba że obowiązuje go darmowa   wysyłka, określona w pkt 7 działu VI Sposób Płatności.
W sytuacji wysyłek zagranicznych, przesyłki są realizowane Pocztą Polską. Ceny przesyłek są uzależnione od miejsca dostawy. Aby wybrać miejsce dostawy należy w składanym formularzu zamówień wybrać odpowiedni kraj, którego dotyczy. Ceny dostawy widoczne są podczas składania zamówienia.
Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
Z uwagi na fakt, że Klientami sklepu są konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,  zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) oraz spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: 692578460  bądź na adres e-mail: sklep@srebrnystyl.pl
Sprzedawca może rozszerzyć formy dostawy o kolejnych dostawców, a informacje o tym będą bieżąco aktualizowane w cenniku transportu.
Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie uzupełnienia zamówienia, wtedy koszty transportu nie są doliczane.
 
VIII Postępowanie Reklamacyjne
Sklep może udzielać gwarancji na zasadach określonych w dziale IX.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową, określoną szczegółowo w poniższym dziale.
Klient może korzystać według własnego uznania z reklamowania wadliwego produktu, na zasadach określonych szczegółowo w pkt 8.  
Z uwagi na fakt, że Klientami sklepu są konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca odpowiada wobec nich za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
Klient może reklamować produkt posiadający wady:
 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Sprzedawcy, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi
 • korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
Określając sposób realizacji zobowiązań  sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
Reklamacje prosimy kierować na adres:
 
HERBA-VET Sp. z o.o.
Januszkowice, ul. Rzemieślnicza 5b
55-095 Mirków
 
IX Gwarancja
Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Srebrnystyl.pl  mogą być objęte gwarancją producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.
Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub jest podawany na żądanie.
Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
Roszczenia wynikające z gwarancji prosimy kierować na adres wskazany w druku gwarancyjnym. W przypadku trudności lub dodatkowych pytań, prosi się o kontakt Klienta pod adresem e-mail: sklep@srebrnystyl.pl
Wszelkie pytania można kierować również do sklepu drogą telefoniczną pod numer: 692 578 460
Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu niezgodności towaru z umową, określonych w dziale VIII Postępowanie reklamacyjne.
 
X Zwroty – Odstąpienie od Umowy
Z uwagi na fakt, że Klientami sklepu są konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, a umowa zawierana ze sklepem jest umową zawieraną na odległość Klientom  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie jest skuteczne, jeżeli w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy Klient złoży stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@srebrnystyl.pl  bądź też listownie na adres:
 
HERBA-VET Sp. z o.o.
Januszkowice, ul. Rzemieślnicza 5b
55-095 Mirków
Wzór oświadczenia/odstąpienia od umowy można znaleźć tutaj
Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni.) Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.
Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • dostarczania prasy;
 • usług w zakresie gier hazardowych
 • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1.
Towary o szczególnych właściwościach wykonane lub modyfikowane na indywidualne zamówienie Klienta, spoza standardowej oferty sklepu nie podlegają zwrotowi, w myśl art. 10 pkt. 3 ust. 4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Za towary wykonane na indywidualne zamówienie uważa się m. in. pierścionki wykonane w innych rozmiarach, niż prezentowane w standardowej ofercie znajdującej się na stronie sklepu a także biżuterię personalizowaną, np. imieniem lub indywidualnie wybranym grawerem.
Za towary wykonane na indywidualne zamówienie uważa się również wzory wyprzedane, niedostępne aktualnie w ofercie sklepu, które dorabiane są na życzenie Klienta.
Za towary modyfikowane na indywidualne zamówienie uważa się m. in. obroże, łańcuszki i bransoletki, których długość została dopasowana do potrzeb Klienta.
 
XI Postanowienia końcowe
Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.  
Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego będącego konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 
 • telefon: 692 578 460 (w godzinach pracy sklepu 9-17)
 • e-mail: sklep@srebrnystyl.pl
 • poprzez formularz kontaktowy
 • pisemnie na adres: 
 
HERBA-VET Sp. z o.o.
Januszkowice, ul. Rzemieślnicza 5b
55-095 Mirków
 
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego   www.srebrnystyl.pl  Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
Nazwa sklepu internetowego www.srebrnystyl.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
Zapis do newslettera